LKD Celje

V četrtek, 11 aprila 2019 je bilo v lovskem domu LD Žalec na Rinki slovesno saj se je odvil redni občni zbor LKD Celje. V dnevnem redu, ki je zajemal izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, overovateljev zapisnika, obširnega poročila predsednika LKD, poročil organov vodenja, razprave po poročilih, obravnave in soglasne potrditve zaključnega računa za l. 2018, predloga finančnega načrta za l. 2019, plana dela za l. 2019 in višine članarine, smo obravnavali tudi predlog UO LKD o spremembi Pravil LKD Celje.

Delovni predsednik OZ Šumak Janez je predstavil problematiko ter dal besedo podpredsedniku LKD Lavrič Miroslavu, ki je povedal, da je UO LKD CE na svoji 5. in 6. seji obravnaval nerealizirano nalogo v l. 2018 – Spremembo Pravil in pereč problem voljenih organov LKD Celje na volitvah. V razpravi smo se dotaknili funkcionalnosti Pravil, ki v izvajanju kar dobro služijo. Problem je samo v menjavi vodilnega kadra (članov UO) za časa volitev, ki izvršujejo ključne funkcije in sicer tajnik, blagajnik, itd. Rešitev smo našli v mandatarnem sistemu izvoljenega predsednika, ki sam predlaga funkcije, kajti le tem mora zaupati v njihovo strokovnost, transparentnost in poštenost. Ne govorimo, da so zato druge funkcije manj vredne, poudariti pa moramo, da sta predvsem funkciji tajnika in blagajnika »desna ter leva roka« vodenja predsednika. Mandatarni sistem volitev ima naša krovna organizacija – Kinološka Zveza Slovenije, kakor tudi večina Lovskih družin v SKZLD Celje.

Zaradi neoviranega in transparentnega nadaljnjega dela funkcij vodenja LKD Celje UO predlaga OZ naslednje spremembe Pravil LKD Celje (Lavrič jih prebere):

-----------------------------

17. člen UPRAVNI ODBOR

3. odst. Upravni odbor se konstituira na prvi seji, ki jo skliče predsednik in predlaga razporeditev funkcij. (se črta)

20. člen PREDSEDNIK LKDCE

Naloge predsednika LKDCE so:

2. alinea- je predsednik UO in ga občni zbor voli posebej kot mandatarja (se doda) za dobo štirih let. Ponovna izvolitev je omejena na dva zaporedna mandata. (se črta)

VOLITVE, PRENEHANJE MANDATA, RAZREŠITVE IN ODSTOPI

24. člen

(1) Upravni odbor dva meseca pred pretekom mandata razpiše volitve za predsednika – mandatarja ter za v ostale (se doda) organe LKDCE in imenuje 3-člansko kandidacijsko komisijo, ki izmed sebe izvoli predsednika.

(2) Upravni odbor v razpisu pozove člane, članice LKDCE, da v 30 dneh od razpisa vložijo kandidature na kandidacijsko komisijo. Kandidira lahko vsak član LKDCE oz. predstavnik kolektivne članice.

( ) Kandidat za predsednika – mandatarja mora kandidacijski komisiji predložiti pisni program dela LKD Celje za naslednje mandatno obdobje ter kandidate za člane UO po razdeljenih funkcijah. (se doda)

(3) Kandidacijska komisija aktivno vodi kandidacijski postopek, izda potrebna navodila in pripravi liste kandidatov za vse organe. (ostane)

28. člen

(1) Za predsednika - mandatarja (se doda) je izvoljen kandidat, ki prejme največ glasov, vendar najmanj polovico opredeljenih glasov, sicer gresta kandidata z največ glasovi v drugi krog volitev.

( ) Mandatar mora takoj po svoji izvolitvi na skupščini predstaviti kandidate za člane Upravnega odbora.

( ) O celotni listi kandidatov za člane UO po njihovi predstavitvi odloča Skupščina z javnim glasovanjem. (se doda)

(4) Če je vložena zaprta lista, se voli lista. Lista je izvoljena, če prejme najmanj polovico opredeljenih glasov. (se črta)

-----------------------------

Glede na to, da so lovske družine ta predlog sprememb Pravil prejele pismeno kot prilogo vabila na občni zbor in na le te niso podale nobenih pripomb, tudi razprave ni bilo.

Delovni predsednik Šumak Janez je naveden predlog sprememb Pravil LKD Celje podal delegatom OZ na glasovanje:

SKLEP 10.1.: Soglasno se sprejme obravnavan predlog sprememb Pravil LKD Celje.

Pod zadnjo točko dnevnega reda OZ Predsednik komisije za odlikovanja in priznanja v LKD Celje Vinko Otorepec predstavi OZ, da je KZS v l. 2018 na predlog LKD Celje z Redom za kinološke zasluge I. stopnje odlikovala Šumak Janeza. Prav tako prejme na predlog LD Velenje in LKD Celje odlikovanje - Red za kinološke zasluge I. stopnje Glušič Ivan. To sta najvišji odlikovanji KZS.

Dare Grošelj - predsednik komisije za odlikovanja KZS, Otorepec Vinko-predsednik komisije za odlikovanja in priznanja LKD Celje, Lavrič Miroslav - podpredsednik LKD Celje svečano z obrazložitvijo podelijo najvišji kinološki odlikovanji KZS predsedniku LKD Celje Šumak Janezu in Glušič Ivanu.

Iskrene čestitke!

 

Priloge:

1. Zapisnik OZ LKD CE, 11.4. 2019 >>>

2. Ostale priloge >>>

-Plan dela LKD CE 2019

-FINANČNO POROČILO LKD 2018

-Plan prireditev LKD CELJE 2019

-Poročilo predsednika LKD CE o delu v l. 2018

-Predlog sprememb Pravil LKD CE 2019

-ODLOČBA UE CELJE - LKD CE

oz_lkd_celje_2019 1
oz_lkd_celje_2019 1 oz_lkd_celje_2019 1
oz_lkd_celje_2019 2
oz_lkd_celje_2019 2 oz_lkd_celje_2019 2
oz_lkd_celje_2019 3
oz_lkd_celje_2019 3 oz_lkd_celje_2019 3
oz_lkd_celje_2019 4
oz_lkd_celje_2019 4 oz_lkd_celje_2019 4
oz_lkd_celje_2019 5
oz_lkd_celje_2019 5 oz_lkd_celje_2019 5
oz_lkd_celje_2019 6
oz_lkd_celje_2019 6 oz_lkd_celje_2019 6
oz_lkd_celje_2019 7
oz_lkd_celje_2019 7 oz_lkd_celje_2019 7

Iskanje

Kontakt

Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija

lkd.celje@gmail.com

GSM: 041-685-664 ali 041-496-401

TRR: SI 56 6100 0000 1142 037

http://www.lkd-drustvo-celje.si/